100,000

Cơm Bento – Buta Kimmuchi Set gồm có:

  • Hôp cơm Buta Kimmuchi
  • 1 canh…
  • 1 nước chấm
  • Dụng cụ dùng cơm
Buta Kimmuchi Set
Buta Kimmuchi Set

100,000

Danh mục: